Statuten

2017

Op de Algemene Vergadering van 21 januari 2017, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, is besloten de vereniging tot een vereniging zonder winstoogmerk te vormen. De nieuwe statuten zijn consulteerbaar:
Oprichtingsakte statuten VVDO vzw finaal.pdf

 

 

2012

Hierbij de eerste statuten van de feitelijke vereniging, opgericht in 2012:

Statuten 

De algemene vergadering van 21 januari 2012, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de volgende statuten aan te nemen voor de Vereniging :

NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1: NAAM
De vereniging draagt de naam: « Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte cognitieve en systemische Therapie, Opvoedkunde en Coaching »
Afgekort : V.V.D.O.

ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel van de vereniging is bij de oprichting gevestigd te Belsele, Tuinlaan nr. 5 en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Dendermonde .

ARTIKEL 3: DOEL
De vereniging heeft tot doel:

 1. Het bevorderen van de praktijk, het onderzoek en de vorming in de oplossingsgerichte benadering, met name in therapie, opvoedkunde en coaching.
 2. Het bevorderen van de professionele belangen van de deskundigen in de oplossingsgerichte benadering.
 3. Het bevorderen van contacten onder de leden via een website en andere media.
 4. Het bevorderen van onderzoek in de oplossingsgerichte benadering en de verspreiding van de resultaten hiervan.
 5. Het aanwenden van alle nuttige middelen om te kunnen verzekeren dat de leden hun functie op een wetenschappelijk en ethisch verantwoorde wijze uitoefenen.
 6. het bevorderen van samenwerking met gelijkaardige, ook buitenlandse verenigingen. 

ARTIKEL 4: DUUR
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

LEDEN
ARTIKEL 5: SOORTEN LEDEN
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen.
De vereniging kan effectieve, werkende en aspirant- leden tellen.
De volheid van het lidmaatschap komt uitsluitend toe aan de werkende en de effectieve leden. Met dit onderscheid dat enkel de werkende leden stemrecht hebben op de algemene vergadering.

Alle effectieve leden kunnen werkende leden worden op eigen verzoek, indien zij zich actief engageren voor de goede werking van de vereniging, in het bijzonder aanwezig zijn op de algemene vergadering. Effectieve en werkende leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn op de effectieve en werkende leden toepasselijk.

Kunnen als effectieve leden opgenomen worden:

 • De stichtende leden.
 • De professionelen die een diploma van het master- niveau behaald hebben in de Oplossingsgerichte Therapie gecertificeerd door de IASTI (International Association of Solution-Focused Teaching Institutes)
 • De professionelen die een evenwaardig diploma behaald hebben in de Oplossingsgerichte Coaching
 • De professionelen die een evenwaardig diploma behaald hebben in de Oplossingsgerichte Opvoedkunde
 • In een overgangsperiode, die een einde neemt op 31.12.2012, kunnen ook ervaren professionelen voorgedragen worden door twee leden van de vereniging en goedgekeurd worden door een aanvaardingscommissie. Deze commissie zal deze kandidaat-leden hiertoe persoonlijk bevragen.

​Aspirant-leden hebben nog niet voldaan aan de voorwaarden om als effectief lid erkend te worden. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen van de aspirant-leden worden ingeschreven in een reglement van interne orde.

ARTIKEL 6: OVERIGE LEDEN
De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermende leden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden niet beschouwd als effectieve leden.

ARTIKEL 7 : LEDENBIJDRAGE
De maximale ledenbijdrage bedraagt 500 €.

ARTIKEL 8: ONTSLAG, UITSLUITING EN UITTREDING
Een werkend lid die gedurende twee jaar, zonder zich te laten vertegenwoordigen, de algemene vergadering niet heeft bijgewoond, wordt automatisch effectief lid.
Leden die hun bijdrage gedurende een jaar niet betaald hebben worden als ontslagnemend beschouwd.
Leden kunnen uit de vereniging uitgesloten worden indien de ethische commissie dit aanbeveelt. Alleen de algemene vergadering kan leden uitsluiten.

Een eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden.

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

DE RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 9: BESTUUR
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie en maximum dertien leden die werkend lid zijn van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

De penningmeester en de secretaris worden benoemd voor een periode van vijf jaar, de voorzitter voor een periode van twee jaar. Zij zijn herkiesbaar voor alle mandaten. De overige leden van de raad van bestuur worden gekozen voor de periode van 5 jaar, ook zij zijn herkiesbaar.

Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. Zij kunnen wel vergoed worden voor gemaakte kosten.

De akten betreffende de benoeming van de bestuurders worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. De raad van bestuur zal binnen de twee maanden een algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder zal voorzien.

ARTIKEL 10: BEVOEGDHEDEN
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen. De beslissingen van de raad van bestuur worden met eenvoudige meerderheid genomen. De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig zijn.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

De raad van bestuur vaardigt alle reglementen van interne orde uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigd-bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der Postchecks, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden

 • op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
 • door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

ARTIKEL 11: DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.
De benoeming van de leden van het dagelijks bestuur gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:

 • op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
 • door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg.

ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 12: SAMENSTELLING
De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.
Een lid kan zich door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen.

ARTIKEL 13: BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • het wijzigen van de statuten,
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
 • de kwijting aan de bestuurders,
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
 • de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,
 • de samenstelling van de aanvaardingscommissie, ethische commissie en beroepscommissie.
 • alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 14: VERGADERING
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.
Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de werkende leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

De oproepingen tot de algemene vergadering worden ondertekend worden door de voorzitter en secretaris, of twee bestuurders. Alle werkende leden moeten worden opgeroepen per brief of per elektronische post tenminste veertien dagen voor de vergadering. In de oproep wordt de plaats, aanvangsduur en agenda van de algemene vergadering doorgegeven.

De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. In geval van gelijkheid van stemmen wordt het voorstel verworpen.

ARTIKEL 15: WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN ONTBINDING
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze vergadering zal een geldig besluit kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Zij mag ten vroegste drie weken na de vorige vergadering plaats vinden.

Voor een wijziging van de statuten is een eenvoudige meerderheid van de aanwezigheid en/of vertegenwoordigde leden vereist.

Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

ARTIKEL 16: NOTULERING
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.

Van elke algemene vergadering wordt een rapport opgesteld en gepubliceerd op de website van de vereniging.

REKENINGEN EN BEGROTINGEN
ARTIKEL 17
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 18:
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de werkende leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er hiervan een eenvoudige meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

Zijn geen 2/3 van de werkende leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige doelstelling.

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 19
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 21 januari 2012 te Brugge.