Bestuur

DE RAAD VAN BESTUUR

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur vaardigt alle reglementen van interne orde uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De leden van de raad van bestuur zijn:

 • Voorzitter: Myriam Le Fevere de Ten Hove
 • Ondervoorzitter: Kathleen Defoort
 • Secretaris: Agnes Boedt
 • Penningmeester: Cléo Bogaert
 • —Elisabeth Auer
 • —Marie-Roos Bruggeman
 • —Nadine Callens
 • —Xavier Maes
 • —Dirk Quagebeur
 • —Nathalie Taelman
 • —Carine Verschuere
 • —Sébastien Vernieuwe
 • —Chantal Wittebolle

 

ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

Een lid kan zich door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen.

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • het wijzigen van de statuten,
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
 • de kwijting aan de bestuurders,
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
 • de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,
 • de samenstelling van de aanvaardingscommissie, ethische commissie en beroepscommissie.
 • alle gevallen waarin de statuten het vereisen.

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de werkende leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld.

De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. In geval van gelijkheid van stemmen wordt het voorstel verworpen.